1. Käyttöehtojen soveltaminen ja palvelun kuvaus
  1. Coreorient Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän PiggyBaggy -verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).
  2. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan myös Palvelun yleisiä sääntöjä, jotka ovat luettavissa Palvelun verkkosivuilla, ja jotka voivat muuttua Palvelun ominaisuuksien muuttuessa ja kehittyessä.
  3. Palveluun rekisteröityneet kuljetuksen tarvitsijat (jäljempänä ”Tilaajat”) ja kuljetuksen tarjoajat (jäljempänä ”Kuljettajat”, yhdessä jäljempänä ”Käyttäjät”) voivat Palvelun välityksellä ilmoittaa (jäljempänä ”Ilmoitus”) kuljetustarpeistaan ja vapaasta kuljetuskapasiteettista. Kuljetusten sopiminen Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken ensisijaisesti Palvelun sääntöjen mukaisin ehdoin, tai toissijaisesti Käyttäjien erikseen sopimin ehdoin. Palveluntarjoaja ei ole tämän sopimuksen osapuoli missään suhteessa.
  4. Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ja säännöt ovat luettavissa Palvelun internet-sivulla.
 2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot
  1. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita käyttäjäkohtainen tunnus (”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos.
  2. Palveluntarjoajalla on oikeus kerätä käyttäjän henkilötietoja rekisteröitymisen ja palvelun käytön yhteydessä sekä käyttäjältä itseltään, että muista tietolähteistä, kuten pankkien, teleoperaattorien ja ajoneuvorekisterikeskuksen tietokannoista.
  3. Käyttäjä saa tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.
  4. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.
  5. Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen luonnollinen henkilö. Käyttäjä voi lisäksi valtuuttaa toisia luonnollisia henkilöitä ottamaan osaa kuljetuksissa puolestaan. Yhdellä Käyttäjällä voi olla vain yksi henkilökohtainen tunnus, ja jokaisella Käyttäjän valtuuttamalla henkilöllä voi olla vain yksi henkilökohtainen tunnus.
  6. Käyttäjä rekisteröidään Coreorient Oy:n asiakasrekisteriin. Rekisteriseloste on saatavilla Palvelun internet-sivulla. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Palvelusta tiedottamiseen sekä Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Palveluntarjoajalla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön em. tarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle.
  7. Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Käyttäjätietoja Palvelun toiselle Käyttäjälle osana Palvelun käyttöä. Lisäksi Palveluntarjoaja voi luovuttaa Käyttäjä- tai tunnistetietoja poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla Käyttäjä- tai tunnistetiedot, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.
 3. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu
  1. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.
  2. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.
  3. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.
  4. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän käytä Palvelua hyvän tavan tai lain vastaiseen toimintaan.
  5. Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.
  6. Käyttäjä sitoutuu Ilmoituksen jättäessään kuvaamaan sen totuudenmukaisesti.
  7. Käyttäjä sitoutuu myötävaikuttamaan tekemänsä Ilmoituksen mahdollisimman tarkkaan toteutumiseen. Käyttäjät vakuuttavat ymmärtävänsä, että Palvelussa ilmoitetut aikatauluarviot voivat poiketa toteutuneista valitun reitin, keliolosuhteiden, liikenneruuhkien tai vastaavien seikkojen vuoksi.
   Palveluntarjoaja ei vastaa ilmoitusten toteutumisesta.
  8. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelussa tehty sopimus on aina sitova, elleivät Käyttäjät ole erikseen Palvelun ulkopuolella muuta sopineet.
   Käyttäjällä on rajoittamaton oikeus muuttaa Ilmoitusta tai poistaa se kokonaan niin kauan, kunnes hän on hyväksynyt Ilmoitukseen liittyvän pyynnön toiselta Käyttäjältä.
 4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu
  1. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille kohtaamispaikan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
  2. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.
  3. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.
  4. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa sisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palveluun jättämistä Ilmoituksista, Ilmoitusten virheettömyydestä taikka laillisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen jättämään Ilmoituksia.
  5. Palveluntarjoaja ei ole sopimuksen osapuoli. Sopiminen Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken ja vastuu sopimusten toteutumisesta on Palvelun Käyttäjillä.
  6. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.
  7. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai Ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.
  8. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta Ilmoitus, joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.
  9. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea Käyttäjän käyttäjätili Käyttäjän toimiessa näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.
  10. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
  11. Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa (mukaan lukien Ilmoitukset) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Ilmoituksiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. Käyttäjän toimesta on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.
 5. Käyttöehtojen muuttaminen
  1. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.
  2. Saatuaan tiedon muutoksista Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.
 6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
  1. Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.
  2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.
  3. Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.
  4. Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.
 7. Sopimuksen siirtäminen
  1. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.
  2. Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus, Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä Palveluun liittyvät henkilörekisterit muulle samaan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.
  3. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.
 8. Evästeet
  1. Käyttäjän päätelaitteelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään: esimerkiksi miltä sivulta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun, milloin ja mitä www-sivuja Käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia Käyttäjä on Palveluntarjoajan sivulla nähnyt ja klikannut, mitä selainta Käyttäjä käyttää, mikä on Käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on Käyttäjän päätelaitteen IP-osoite. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.
  2. Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua käyttäjiä paremmin palveleviksi. Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitatakseen mainonnan tehoa.
  3. Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää evästeiden avulla kerättyä tietoa myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää kohdennetun mainonnan.
  4. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö huomioon ottaen voidaan evästeen avulla saatua tietoa kuitenkin myös liittää Käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.
  5. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen sekä evästeiden poistaminen saattavat vaikuttaa Palvelun tai sen osien toiminnallisuuteen.
 9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
  1. Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
  2. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

Käyttöehdot astuvat voimaan 10.8.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöehdot on päivitetty 30.4.2015.